Informacje dotyczące składek członkowskich 2023

W roku 2023 wysokość składek członkowskich wzrasta zgodnie z Uchwałą ZG PTTK nr 285/XIX/2022

– normalna 165,00 pln (w tym 75,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 90,00 pln składki oddziałowej)

– ulgowa 101,00 pln (w tym 51,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

– ulgowa młodzieżowa 86,00 pln (w tym 36,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

Przypominamy, że ważność składki PTTK opłaconej w 2022 roku wygasa z końcem marca 2023

Do opłacania składki ulgowej uprawnieni są:

  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
  • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • bezrobotni.

Członkowie, którzy składkę PTTK opłacili w innym Oddziale płacą tylko składkę oddziałową.

Zasady dotyczące płacenia składki oddziałowej:

  • w przypadku przynależności do OŻ PTTK „PASAT” więcej niż jednej osoby z najbliższej rodziny składkę oddziałową opłaca tylko jeden członek rodziny. Dla potrzeb niniejszej uchwały za najbliższego członka rodziny uważa się pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) współmałżonków;

b) uczące się w szkołach dzieci własne i przysposobione, jednak nie starsze, jak 25 lat;

c) uczące się w szkołach rodzeństwo, jednak nie starsze, jak 25 lat

  • jeżeli jeden z współmałżonków lub rodzic nie spełnia warunków do ulgi to składkę opłaca się normalną;
  • składki oddziałowej nie płacą osoby zwolnione na mocy innych uchwał Walnego Zjazdu.

Składki prosimy opłacać na konto Oddziału:

26 1240 1183 1111 0010 7276 1790

z podaniem w tytule wpłaty: składka członkowska oraz imienia i nazwiska osoby której wpłata dotyczy.

Similar Posts

Dodaj komentarz