Zjazd Oddziału 25.02.2024

25 lutego 2024 roku w sali Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ odbył się Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT podsumowujący czteroletnią kadencję władz 2020-2024. Uprawnionych do udziału w Zjeździe było 85 członków naszego stowarzyszenia. Na Zjazd przybyło 51 uczestników.

 Zebranie otworzył Prezes Zarządu OŻ PTTK „Pasat” – kol. Mariusz Sulewski witając przybyłych członków Klubu. Następnie ukonstytuowało się prezydium Zjazdu w składzie:

     – Przewodniczący zebrania               Mariusz Sulewski

     – Sekretarz zebrania                           Marcin Łażewski

     – członek Prezydium                           Eugeniusz Ostrowski

Po zatwierdzeniu regulaminu i porządku obrad Zjazd przystąpił do wybrania komisji wyborczej, która miała za zadanie zebranie kandydatów do nowych władz Pasatu. Zadanie to powierzono kol. Agnieszce Breitenbach i Ignacemu Marzeckiemu. W komisji uchwał i wniosków zasiedli kol.  Agnieszka Reiwer-Przepierska i Romuald Galor.

Ustępujący prezes Mariusz Sulewski pokrótce przedstawił podsumowanie działalności klubu czterech ostatnich lat. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w kończącej się kadencji. Przedstawił zrealizowane zamierzenia dotyczące infrastruktury portowej i należących do Oddziału jednostek pływających, działalności statutowej (organizacja regat, szkoleń, imprez żeglarskich). Poinformował Zjazd o podpisaniu w 2022 roku strategicznej umowy na 10-letnią dzierżawę terenu portu w Pieczyskach. Przedstawił również dane statystyczne dotyczące stanu majątku OŻ PTTK PASAT w ciągu ostatnich 4 lat oraz ściągalności opłat tytułem składek oraz usług świadczonych przez Oddział. Podał statystyki dotyczące ilości członków oraz wspomniał członków, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wachtę: kol. Bogdana Iwanowa, Jana Kurasa, Bogdana Matuszewskiego oraz Marka Czerwińskiego. Uczestnicy zjazdu uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy. Prezes wymienił również nagrody, jakie otrzymał Oddział – Spinakera KPOZŻ oraz Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Podczas wystąpienia Prezes zwrócił uwagę na trudności, jakie wystąpiły w działalności z powodu pandemii Covid-19 oraz wysokiej inflacji, a także wymienił istotne inwestycje, które powinny być realizowane w nadchodzącej kadencji, jak wymiana pomostów pływających czy remonty sanitariatów.

Kol. Mariusz Sulewski podziękował zarządowi oraz członkom za wkład w działalność Oddziału w mijającej kadencji. Wręczył najbardziej zasłużonym osobom, które wyróżniły się w działalności Oddziału okolicznościowe dyplomy i książki o tematyce żeglarskiej. Osoby wyróżnione to:

Zenon Bielun,

Tadeusz Mrozek,

Henryk Czaplicki

Romuald Galor,

Agnieszka Kowalska,

Bogumił Smiegiel.

Następnie głos zabrała Prezes Komisji Rewizyjnej kol. Agnieszka Kowalska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji. Przewodnicząca wyraziła opinię, iż wyniki są prawidłowe, wydatki poniesione przez zarząd były w sposób uzasadniony i racjonalny. Podsumowując komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W wyniku głosowania 6 z 7 członków ustępującego Zarządu otrzymało absolutorium.

         Ogłoszono przerwę na zgłaszanie kandydatów do władz Oddziału na kadencję 2024-2028. Po przerwie zamknięto listy kandydatów i wybrano komisję skrutacyjną w składzie: kol. Ireneusz Walkowiak, Beata Dopierała oraz Józef Gumienny, która sprawnie przeprowadziła procedury wyborcze zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK oraz Statutem.

Bezpośrednio po zakończeniu głosowania dyskutowano nad projektem uchwały Zjazdu zmieniającej zasady opłacania składek członkowskich. Przewodniczący omówił projekt uchwały przygotowany przez ustępujący Zarząd. Uchwała została przyjęta.

W trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskutowano nad dalszymi kierunkami działań Pasatu jako stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 8 złożonych wniosków, z których część miała formę pytań o aktualne aspekty działalności. Odpowiedzi na te pytania udzielał Przewodniczący Zjazdu. Pozostałe wnioski dotyczyły kierunku inwestycji w przystań w Pieczyskach oraz rozwiązań organizacyjnych i po krótkich prezentacjach przez wnioskodawców i merytorycznych dyskusjach zostały przyjęte w głosowaniu jako zalecane kierunki działań dla władz Oddziału w nowej kadencji.

 Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów, po czym odbyły się zebrania konstytuujące nowo wybrany Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału.

Władze ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Oddziału:

Prezes Zarządu Mariusz SULEWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Eugeniusz OSTROWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. technicznych Zenon BIELUN
Sekretarz Agnieszka KOWALSKA
Skarbnik Marcin ŁAŻEWSKI
Członek Zarządu Jacek LASKOWSKI
Członek Zarządu Michał GÓRKO

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Prezes KRO Krzysztof CHROŁ
Wiceprezes KRO Hanna GĄSIEWSKA
Sekretarz Tomasz RZĘSKI
Członek KRO Dariusz KOZŁOWSKI
Członek KRO Ignacy MARZECKI

 

– Delgatami na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali: Eugeniusz Ostrowski i Mariusz Sulewski

– Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrany został Mariusz Sulewski

           Głos zabrał wybrany Prezes Zarządu Oddziału kol. Mariusz Sulewski, który podziękował zebranym w imieniu nowego zarządu, za udział w obradach i okazane zaufanie, zobowiązał się do dołożenia starań aby działalność oddziału spełniła oczekiwania a zarazem prosił członków o wsparcie oddziału osobistą aktywnością. Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zakończenie i podziękował zebranym za aktywność podczas obrad.

|

Regaty o Puchar Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT 2023 za nami

29 lipca 2023 roku na przystani w Pieczyskach odbyła się tegoroczna edycja Regat o Puchar OŻ PTTK PASAT. Podobnie jak w roku ubiegłym na starcie stawiło się 21 załóg jachtowych w 5 klasach.

Pomimo ostrzeżeń przed burzami udało się przy sprzyjających warunkach rozegrać 5 pełnych wyścigów. Szczególnie licznie reprezentowana była klasa Finn. Sędzią głównym regat był Patryk Romanowski, który sprawnie pokierował rywalizacją na wodzie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała ekipa ratowników z WOPR województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz funkcjonariusze Policji wodnej z KMP w Bydgoszczy. Rywalizacja odbyła się bezpiecznie. Po zakończonych regatach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych klasach odebrali puchary i upominki rzeczowe. Na wszystkich uczestników regat po sportowych emocjach czekała grochówka w barze przy przystani wodnej oraz żeglarska biesiada, o której klimat muzyczny zadbał Maciej Cichański koncertując nie tylko w rytmie szant. Przewidywana w prognozach burza pojawiła się nad Pieczyskami dopiero w czasie biesiady, nieznacznie ją zakłócając, ale najważniejsze że udało się do tego czasu zakończyć rywalizację na wodzie.

Tak przedstawiała się końcowa klasyfikacja:

Klasa Finn

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej KnuthPOL-13412*1114
2Grzegorz StępkowskiPL8072*12227
3Marek WierczewskiPOL-6913334*312
4Adam GrajewskiPOL-664*553517
5Michał WieszokPOL-34256*45418
6Agnieszka Kowalska1696*466622

Klasa T-1

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej Kowalski
Joanna Strzałka
Johnnie Walker1*11114
2Piotr Klimarczyk
Magdalena Czeszyńska
Tomasz Urbaniak
Orion*322228
3Wojciech Górec
Jan Górec
Enter-Pris23*33311
4Michał Górko
Agnieszka Breitenbach
Krzysztof Laskowski
Venus44DNF*DNFDNF18

Klasa T-2

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej Grodzki
Maja Grodzka
Alter Ego12*1114
2Marek Bonk
Piotr Lewandowski
Marbo*212227

Klasa T-3

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Adam Niedźwiedzki
Ewa Tomasik
Gawra1*11114
2Mariusz Chyła
Barbara Chyła
NUCHA 23*22228
3Mirosław Rygielski
Wojciech Rygielski
REM III23*33311
4Piotr Kołodziej
Waldemar Sochacki
Paskuda*5444517
5Bartłomiej Biały
Barbara Biały
Piotr Biały
Marek czerski
Nadia czerska
Barbossa4*555418

Klasa Omega

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Mateusz Burzych
Rafał Burzych
Aleksander Czajkowski
Mateusz1*11114
2Jacek Laskowski
Aleksandra Dopierała-Laskowska
Hanna Gąsiewska
KOGA*222228
3Jan Gackowski
Daniel Gackowski
Kacper Dobrowolski
6334*3312
4Marceli Złotowski
Joanna Karkosz
Krzysztof Karkosz
11124*434415
|

Relacja z Regat Pamięci 2022

W dniach 10 – 11 września 2022 roku w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim rozegrano XXII już edycję Regat Pamięci poświęconych pamięci znanych bydgoskich żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Głównym organizatorem regat w tym roku był Oddział Żeglarski PTTK „Pasat”.  Współorganizatorami były Bydgoski Klub Żeglarski oraz Klub Żeglarski Wind Koronowo. Patronat nad regatami objął prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban, który ufundował puchary w Wyścigu o Błękitną wstęgę Zalewu Koronowskiego oraz upominki rzeczowe dla zdobywców miejsc 1-3 w poszczególnych klasach. Puchary ufundowały także wszyscy współorganizatorzy.

Do regat zgłosiły się 34 jachty (87 uczestników) w klasach: T-1, T-2, T-3, Omega, Finn i Wolna.

10 września przywitał nas wyjątkowo nieżeglarską pogodą – brakiem wiatru, ale za to z deszczem. Po uroczystym rozpoczęciu, podczas którego odczytano listę ponad 60 nazwisk działaczy żeglarskich, którzy odeszli na wieczną wachtę; komandorzy klubów i zaproszeni goście udali się na Rejs Pamięci statkiem NIVA, podczas którego tradycyjnie rzucono na wodę wieniec. Niestety brak wiatru spowodował, że uczestnicy regat czekali na brzegu. Po godzinie 13.00 sędzia główny Patryk Romanowski zadecydował o starcie. Przy słabym wietrze udało się rozegrać tylko jeden wyścig.

W sobotni wieczór uczestnicy regat spotkali na żeglarskiej biesiadzie przy szantach granych przez zespół Własny Port. 

11 września pogoda zdecydowanie się poprawiła i wyścig o Błękitną Wstęgę Zalewu Koronowskiego i Puchar Prezesa ENEA Nowa Energia odbył się bez przeszkód. Trasa wyścigu rozstawiona została pomiędzy Pieczyskami a Wielonkiem. W międzyczasie zawodnicy klasy Finn rozegrali 4 krótkie wyścigi, które zaliczone zostały do klasyfikacji dla klasy Finn.

W wyścigu o Błękitną Wstęgę sklasyfikowano 17 jachtów:

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
3Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASAT0 REM III
6Marek BonkWINDMarbo
7Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT
8Bartłomiej BiałyWINDOleńka
9Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamFortuna 23
10Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula
11Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
12Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamTES 678BT
13Jacek ChomickiATOS Sailing TeamTES 678BT
14Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
15Agnieszka KowalskaPASATINEZ
16Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamFortuna 23
17Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise

Wyniki w poszczególnych klasach:

klasa: T-1

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
2Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise
3Agnieszka KowalskaPASATINEZ
4Michał GórkoPASATBD482

klasa : T-2

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT 1
2Marek BonkWINDMarbo
3Marcin KuraśATOS Sailing TeamCharlie
4Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamX
5Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamII
6Michał SzajówkaATOS Sailing TeamIII
7Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamI
8Jacek ChomickiATOS Sailing TeamXII

klasa : T-3

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
3Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASATREM III
6Bartłomiej BiałyWINDOleńka
7Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula

klasa: Omega

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek LaskowskiPASATKOGA
2Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
3Sebastian FischerPASAT3

klasa: Finn

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Ryszard Mrozek-GliszczyńskiCHKŻ13
2Sebastian KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-46
3Stefan KalinowskiNiezrzeszonyPOL-380
4Michał WieszokNiezrzeszonyBlue Marlin
5Tomasz KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-24
6Grzegorz StępkowskiPASATPOL-18
7Dariusz KozłowskiPASAT71
8Grzegorz WałęsaNiezrzeszonyPOL-38
9Filip DrużkowskiBKŻ Osielsko53
10Sławomir SzymkowiczNiezrzeszonySagitarius

Po godzinie 15 odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów i upominków ufundowanych przez patrona regat.

Komandor OŻ PTTK Pasat Mariusz Sulewski podziękował sponsorom współorganizatorom oraz komisji regatowej za organizację regat, a uczestnikom za bezpieczną i sportową rywalizację. Komandor KŻ WIND Wiesław Gancarek zaprosił wszystkich żeglarzy na kolejną 23 edycję Regat Pamięci w przyszłym roku na przystań w Romanowie. Swoje wsparcie dla kontynuowania tradycji upamiętnienia zmarłych żeglarzy corocznymi regatami zadeklarowali również Prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban oraz Prezes Kujawsko Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Katarzyna Domańska. Zatem do zobaczenia na kolejnych Regatach Pamięci, oby tylko lista odczytywanych się nie wydłużała.