Zjazd Oddziału 25.02.2024

25 lutego 2024 roku w sali Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ odbył się Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT podsumowujący czteroletnią kadencję władz 2020-2024. Uprawnionych do udziału w Zjeździe było 85 członków naszego stowarzyszenia. Na Zjazd przybyło 51 uczestników.

 Zebranie otworzył Prezes Zarządu OŻ PTTK „Pasat” – kol. Mariusz Sulewski witając przybyłych członków Klubu. Następnie ukonstytuowało się prezydium Zjazdu w składzie:

     – Przewodniczący zebrania               Mariusz Sulewski

     – Sekretarz zebrania                           Marcin Łażewski

     – członek Prezydium                           Eugeniusz Ostrowski

Po zatwierdzeniu regulaminu i porządku obrad Zjazd przystąpił do wybrania komisji wyborczej, która miała za zadanie zebranie kandydatów do nowych władz Pasatu. Zadanie to powierzono kol. Agnieszce Breitenbach i Ignacemu Marzeckiemu. W komisji uchwał i wniosków zasiedli kol.  Agnieszka Reiwer-Przepierska i Romuald Galor.

Ustępujący prezes Mariusz Sulewski pokrótce przedstawił podsumowanie działalności klubu czterech ostatnich lat. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w kończącej się kadencji. Przedstawił zrealizowane zamierzenia dotyczące infrastruktury portowej i należących do Oddziału jednostek pływających, działalności statutowej (organizacja regat, szkoleń, imprez żeglarskich). Poinformował Zjazd o podpisaniu w 2022 roku strategicznej umowy na 10-letnią dzierżawę terenu portu w Pieczyskach. Przedstawił również dane statystyczne dotyczące stanu majątku OŻ PTTK PASAT w ciągu ostatnich 4 lat oraz ściągalności opłat tytułem składek oraz usług świadczonych przez Oddział. Podał statystyki dotyczące ilości członków oraz wspomniał członków, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wachtę: kol. Bogdana Iwanowa, Jana Kurasa, Bogdana Matuszewskiego oraz Marka Czerwińskiego. Uczestnicy zjazdu uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy. Prezes wymienił również nagrody, jakie otrzymał Oddział – Spinakera KPOZŻ oraz Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Podczas wystąpienia Prezes zwrócił uwagę na trudności, jakie wystąpiły w działalności z powodu pandemii Covid-19 oraz wysokiej inflacji, a także wymienił istotne inwestycje, które powinny być realizowane w nadchodzącej kadencji, jak wymiana pomostów pływających czy remonty sanitariatów.

Kol. Mariusz Sulewski podziękował zarządowi oraz członkom za wkład w działalność Oddziału w mijającej kadencji. Wręczył najbardziej zasłużonym osobom, które wyróżniły się w działalności Oddziału okolicznościowe dyplomy i książki o tematyce żeglarskiej. Osoby wyróżnione to:

Zenon Bielun,

Tadeusz Mrozek,

Henryk Czaplicki

Romuald Galor,

Agnieszka Kowalska,

Bogumił Smiegiel.

Następnie głos zabrała Prezes Komisji Rewizyjnej kol. Agnieszka Kowalska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji. Przewodnicząca wyraziła opinię, iż wyniki są prawidłowe, wydatki poniesione przez zarząd były w sposób uzasadniony i racjonalny. Podsumowując komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W wyniku głosowania 6 z 7 członków ustępującego Zarządu otrzymało absolutorium.

         Ogłoszono przerwę na zgłaszanie kandydatów do władz Oddziału na kadencję 2024-2028. Po przerwie zamknięto listy kandydatów i wybrano komisję skrutacyjną w składzie: kol. Ireneusz Walkowiak, Beata Dopierała oraz Józef Gumienny, która sprawnie przeprowadziła procedury wyborcze zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK oraz Statutem.

Bezpośrednio po zakończeniu głosowania dyskutowano nad projektem uchwały Zjazdu zmieniającej zasady opłacania składek członkowskich. Przewodniczący omówił projekt uchwały przygotowany przez ustępujący Zarząd. Uchwała została przyjęta.

W trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskutowano nad dalszymi kierunkami działań Pasatu jako stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 8 złożonych wniosków, z których część miała formę pytań o aktualne aspekty działalności. Odpowiedzi na te pytania udzielał Przewodniczący Zjazdu. Pozostałe wnioski dotyczyły kierunku inwestycji w przystań w Pieczyskach oraz rozwiązań organizacyjnych i po krótkich prezentacjach przez wnioskodawców i merytorycznych dyskusjach zostały przyjęte w głosowaniu jako zalecane kierunki działań dla władz Oddziału w nowej kadencji.

 Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów, po czym odbyły się zebrania konstytuujące nowo wybrany Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału.

Władze ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Oddziału:

Prezes Zarządu Mariusz SULEWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Eugeniusz OSTROWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. technicznych Zenon BIELUN
Sekretarz Agnieszka KOWALSKA
Skarbnik Marcin ŁAŻEWSKI
Członek Zarządu Jacek LASKOWSKI
Członek Zarządu Michał GÓRKO

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Prezes KRO Krzysztof CHROŁ
Wiceprezes KRO Hanna GĄSIEWSKA
Sekretarz Tomasz RZĘSKI
Członek KRO Dariusz KOZŁOWSKI
Członek KRO Ignacy MARZECKI

 

– Delgatami na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali: Eugeniusz Ostrowski i Mariusz Sulewski

– Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrany został Mariusz Sulewski

           Głos zabrał wybrany Prezes Zarządu Oddziału kol. Mariusz Sulewski, który podziękował zebranym w imieniu nowego zarządu, za udział w obradach i okazane zaufanie, zobowiązał się do dołożenia starań aby działalność oddziału spełniła oczekiwania a zarazem prosił członków o wsparcie oddziału osobistą aktywnością. Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zakończenie i podziękował zebranym za aktywność podczas obrad.

Ś.P. Marek CZERWIŃSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1.09.2023

 na Wieczną Wachtę odszedł

kol. Marek Czerwiński

Wieloletni zaangażowany członek WKŻ PASAT i OŻ PTTK PASAT, sternik jachtowy, uczestnik wielu żeglarskich imprez, przez rok pełnił funkcję Bosmana WKŻ PASAT

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd OŻ PTTK PASAT

Pogrzeb z Mszą św. poprzedzony modlitwą różańcową odbędzie się w sobotę 9.09 2023 r. o godz. 10.30 na cmentarzu parafii Św. Trójcy przy ul. Lotników 1 w Bydgoszczy.

 

|

Regaty o Puchar Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT 2023 za nami

29 lipca 2023 roku na przystani w Pieczyskach odbyła się tegoroczna edycja Regat o Puchar OŻ PTTK PASAT. Podobnie jak w roku ubiegłym na starcie stawiło się 21 załóg jachtowych w 5 klasach.

Pomimo ostrzeżeń przed burzami udało się przy sprzyjających warunkach rozegrać 5 pełnych wyścigów. Szczególnie licznie reprezentowana była klasa Finn. Sędzią głównym regat był Patryk Romanowski, który sprawnie pokierował rywalizacją na wodzie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała ekipa ratowników z WOPR województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz funkcjonariusze Policji wodnej z KMP w Bydgoszczy. Rywalizacja odbyła się bezpiecznie. Po zakończonych regatach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych klasach odebrali puchary i upominki rzeczowe. Na wszystkich uczestników regat po sportowych emocjach czekała grochówka w barze przy przystani wodnej oraz żeglarska biesiada, o której klimat muzyczny zadbał Maciej Cichański koncertując nie tylko w rytmie szant. Przewidywana w prognozach burza pojawiła się nad Pieczyskami dopiero w czasie biesiady, nieznacznie ją zakłócając, ale najważniejsze że udało się do tego czasu zakończyć rywalizację na wodzie.

Tak przedstawiała się końcowa klasyfikacja:

Klasa Finn

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej KnuthPOL-13412*1114
2Grzegorz StępkowskiPL8072*12227
3Marek WierczewskiPOL-6913334*312
4Adam GrajewskiPOL-664*553517
5Michał WieszokPOL-34256*45418
6Agnieszka Kowalska1696*466622

Klasa T-1

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej Kowalski
Joanna Strzałka
Johnnie Walker1*11114
2Piotr Klimarczyk
Magdalena Czeszyńska
Tomasz Urbaniak
Orion*322228
3Wojciech Górec
Jan Górec
Enter-Pris23*33311
4Michał Górko
Agnieszka Breitenbach
Krzysztof Laskowski
Venus44DNF*DNFDNF18

Klasa T-2

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Maciej Grodzki
Maja Grodzka
Alter Ego12*1114
2Marek Bonk
Piotr Lewandowski
Marbo*212227

Klasa T-3

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Adam Niedźwiedzki
Ewa Tomasik
Gawra1*11114
2Mariusz Chyła
Barbara Chyła
NUCHA 23*22228
3Mirosław Rygielski
Wojciech Rygielski
REM III23*33311
4Piotr Kołodziej
Waldemar Sochacki
Paskuda*5444517
5Bartłomiej Biały
Barbara Biały
Piotr Biały
Marek czerski
Nadia czerska
Barbossa4*555418

Klasa Omega

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Mateusz Burzych
Rafał Burzych
Aleksander Czajkowski
Mateusz1*11114
2Jacek Laskowski
Aleksandra Dopierała-Laskowska
Hanna Gąsiewska
KOGA*222228
3Jan Gackowski
Daniel Gackowski
Kacper Dobrowolski
6334*3312
4Marceli Złotowski
Joanna Karkosz
Krzysztof Karkosz
11124*434415

Sezon 2022 za nami

22 pażdziernika członkowie Pasatu spotkali się w Pieczyskach, aby oficjalnie opuścić banderę oznajmiając zakończenie sezonu nawigacyjnego. Komandor w imieniu Zarządu OŻ PTTK PASAT podsumował krótko mijający sezon i podziękował tym członkom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do funkcjonowania portu, szczególnie Bosmanowi kol. Romualdowi Galorowi, Zenonowi Bielunowi oraz tym, którzy przyczynili się do udanej organizacji imprez – Regat Pamięci, Regat o Puchar OŻ PTTK PASAT.

Komandor zaprosił również członków i sympatyków Oddziału na planowane tradycyjne spotkania Andrzejkowe i Świąteczne na przystań w Brdyujściu, które pozwalają braci żeglarskiej integrować się również poza sezonem nawigacyjnym.

Po uroczystym opuszczeniu bandery uczestnicy spotkania spotkali się pod wiatą biesiadując przy potrawach z grilla serwowanych tym razem przez Elżbietę i Jarosława Zagdanów. Piękna jesienna pogoda sprzyja jeszcze aktywności żeglarskiej, ale kalendarz jest nieubłagany. Choć niektóre jachty wciąż stoją przy pomostach, czas powiedzieć: do zobaczenia w sezonie 2023.

|

Relacja z Regat Pamięci 2022

W dniach 10 – 11 września 2022 roku w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim rozegrano XXII już edycję Regat Pamięci poświęconych pamięci znanych bydgoskich żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. Głównym organizatorem regat w tym roku był Oddział Żeglarski PTTK „Pasat”.  Współorganizatorami były Bydgoski Klub Żeglarski oraz Klub Żeglarski Wind Koronowo. Patronat nad regatami objął prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban, który ufundował puchary w Wyścigu o Błękitną wstęgę Zalewu Koronowskiego oraz upominki rzeczowe dla zdobywców miejsc 1-3 w poszczególnych klasach. Puchary ufundowały także wszyscy współorganizatorzy.

Do regat zgłosiły się 34 jachty (87 uczestników) w klasach: T-1, T-2, T-3, Omega, Finn i Wolna.

10 września przywitał nas wyjątkowo nieżeglarską pogodą – brakiem wiatru, ale za to z deszczem. Po uroczystym rozpoczęciu, podczas którego odczytano listę ponad 60 nazwisk działaczy żeglarskich, którzy odeszli na wieczną wachtę; komandorzy klubów i zaproszeni goście udali się na Rejs Pamięci statkiem NIVA, podczas którego tradycyjnie rzucono na wodę wieniec. Niestety brak wiatru spowodował, że uczestnicy regat czekali na brzegu. Po godzinie 13.00 sędzia główny Patryk Romanowski zadecydował o starcie. Przy słabym wietrze udało się rozegrać tylko jeden wyścig.

W sobotni wieczór uczestnicy regat spotkali na żeglarskiej biesiadzie przy szantach granych przez zespół Własny Port. 

11 września pogoda zdecydowanie się poprawiła i wyścig o Błękitną Wstęgę Zalewu Koronowskiego i Puchar Prezesa ENEA Nowa Energia odbył się bez przeszkód. Trasa wyścigu rozstawiona została pomiędzy Pieczyskami a Wielonkiem. W międzyczasie zawodnicy klasy Finn rozegrali 4 krótkie wyścigi, które zaliczone zostały do klasyfikacji dla klasy Finn.

W wyścigu o Błękitną Wstęgę sklasyfikowano 17 jachtów:

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
3Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASAT0 REM III
6Marek BonkWINDMarbo
7Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT
8Bartłomiej BiałyWINDOleńka
9Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamFortuna 23
10Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula
11Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
12Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamTES 678BT
13Jacek ChomickiATOS Sailing TeamTES 678BT
14Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
15Agnieszka KowalskaPASATINEZ
16Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamFortuna 23
17Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise

Wyniki w poszczególnych klasach:

klasa: T-1

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek SzymańskiNiezrzeszonyEWI
2Wiesław PaterskiNiezrzeszonyEnterprise
3Agnieszka KowalskaPASATINEZ
4Michał GórkoPASATBD482

klasa : T-2

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Marek MarzecATOS Sailing TeamTES 678BT 1
2Marek BonkWINDMarbo
3Marcin KuraśATOS Sailing TeamCharlie
4Jacek ŻelisławskiATOS Sailing TeamX
5Dawid PierzchalskiATOS Sailing TeamII
6Michał SzajówkaATOS Sailing TeamIII
7Wojciech SzeflerATOS Sailing TeamI
8Jacek ChomickiATOS Sailing TeamXII

klasa : T-3

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Adam NiedźwiedzkiBKŻ BydgoszczGAWRA
2Bartłomiej PomianowskiNiezrzeszonyAYER5
3Mariusz ChyłaWINDNUCHA 2
4Szymon BiałyWINDPaskuda
5Mirosław RygielskiPASATREM III
6Bartłomiej BiałyWINDOleńka
7Rafał BurzychNiezrzeszonyTarantula

klasa: Omega

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Jacek LaskowskiPASATKOGA
2Maciej StrzałaPASATBiała Ostróda
3Sebastian FischerPASAT3

klasa: Finn

MiejsceSternikKlubNazwa jachtu
1Ryszard Mrozek-GliszczyńskiCHKŻ13
2Sebastian KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-46
3Stefan KalinowskiNiezrzeszonyPOL-380
4Michał WieszokNiezrzeszonyBlue Marlin
5Tomasz KnasieckiBKŻ BydgoszczPOL-24
6Grzegorz StępkowskiPASATPOL-18
7Dariusz KozłowskiPASAT71
8Grzegorz WałęsaNiezrzeszonyPOL-38
9Filip DrużkowskiBKŻ Osielsko53
10Sławomir SzymkowiczNiezrzeszonySagitarius

Po godzinie 15 odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów i upominków ufundowanych przez patrona regat.

Komandor OŻ PTTK Pasat Mariusz Sulewski podziękował sponsorom współorganizatorom oraz komisji regatowej za organizację regat, a uczestnikom za bezpieczną i sportową rywalizację. Komandor KŻ WIND Wiesław Gancarek zaprosił wszystkich żeglarzy na kolejną 23 edycję Regat Pamięci w przyszłym roku na przystań w Romanowie. Swoje wsparcie dla kontynuowania tradycji upamiętnienia zmarłych żeglarzy corocznymi regatami zadeklarowali również Prezes ENEA Nowa Energia Krzysztof Czaban oraz Prezes Kujawsko Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Katarzyna Domańska. Zatem do zobaczenia na kolejnych Regatach Pamięci, oby tylko lista odczytywanych się nie wydłużała.

Regaty o Puchar OŻ PTTK PASAT 2022

30 lipca 2022 roku na przystani w Pieczyskach po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią i ministerialnymi obostrzeniami 21 załóg jachtowych spotkało się na tegorocznej edycji regat o Puchar Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT.

Żeglarska pogoda dopisała, a zawodnicy mogli odbyć 5 pełnych wyścigów. Szczególnie licznie reprezentowana była klasa Finn. Sędzią głównym regat był Arkadiusz Pałubicki, który sprawnie przeprowadził wszystkie wyścigi. Po zakończonych regatach zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych klasach odebrali puchary i dyplomy, a także drobne nagrody rzeczowe. Na wszystkich uczestników regat po sportowych emocjach czekała grochówka w barze przy przystani wodnej oraz żeglarska biesiada, o której klimat muzyczny zadbał Maciej Cichański koncertując nie tylko w rytmie szant.

Tak przedstawiała się końcowa klasyfikacja:

Klasa Finn

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Sebastian KnasieckiPOL-4611*3237
2Marcin DrużkowskiPOL-5432*4319
3Tomasz Knasiecki242411210
4Maciej KnuthPOL-1344325*614
5Sławomir SzymkowiczGER25555*6419
6Stefan KalinowskiPOL-40*7664521
7Filip DrużkowskiPOL-536*877828
8Marek WierczewskiPOL-69187DNF8730
9Michał WieszokPOL-342998*DNSDNS36

Klasa T-1

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Chrystian Masłowski
Przemysław Buchtt
BD-1222*3228
2Agnieszka Kowalska
Magdalena Gabrych-Wiluś
77*3313310
3Wiesław Paterski
Wojciech Górec
Enler-Pris11*2114

Klasa T-2

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Bartosz Niciński
Tomasz Gołdyn
Barbara Leszczyńska
POL-526*111114
2Marek Bonk
Piotr Lewandowski
BD-828*222228
3Eugeniusz Ostrowski
Krystian Dąbrowski
Damian Dąbrowski
Gigant3*DNFDNFDNSDNS15

Klasa T-3

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Adam Niedźwiedzki
Ewa Tomasik
Gawra11*2114
2Mariusz Chyła
Barbara Chyła
Nel Chyła
NUCHA 222*4228
3Szymon Biały
Piotr Kołodziej
Bartosz Gębka
POL-3533*4333312
4Bartłomiej Biały
Barbara Biały
Piotr Biały
Mirosław Biały
Oleńka*5415414
5Mirosław Rygielski
Mirosław Lange
REM III3*554517

Klasa Omega

miejscezałogajachtIIIIIIIVVSuma
1Jacek Laskowski
Aleksandra Dopierała-Laskowska
Hanna Gąsiewska
KOGA*111114

Inauguracja sezonu 2022

1 maja 2022 grono członków i sympatyków Pasatu spotkało się na przystani w Pieczyskach, aby oficjalnie zainaugurować nowy sezon nawigacyjny. Pogoda dopisała, klubowe jachty dzięki pracy członków Oddziału już na wodzie. Komandor Pasatu Mariusz Sulewski poinformował zebranych o nadchodzących w bieżącym roku wydarzeniach: Regatach o Puchar OŻ PTTK PASAT planowanych na 30 lipca oraz XX Regatach Pamięci 11 września, które w tym roku organizowane będą przez Pasat, szkoleniu na stopień żeglarza jachtowego oraz innych zamierzeniach i wyzwaniach stojących przed naszym stowarzyszeniem. Życząc wszystkim stopy wody pod kilem i udanego sezonu wydał komendę do podniesienia bandery na klubowym maszcie.

Po części oficjalnej obecni członkowie i sympatycy Pasatu biesiadowali przy potrawach grilowych przygotowanych przez Małgorzatę i Eugeniusza Ostrowskich.

Miejmy nadzieję, że zainaugurowany sezon będzie czasem powrotu do normalności po zawirowaniach spowodowanych pandemicznymi restrykcjami w latach ubiegłych.

Zjazd Oddziału 2020

19 tycznia 2020 roku w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul.. Gdańskiej 5 odbył się Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT podsumowujący czteroletnią kadencję władz. Uprawnionych do udziału w Zjeździe było 67 członków naszego stowarzyszenia. Kol. Marcin Łażewski w imieniu komisji mandatowej poinformował że osiągnięte zostało kworum dla prawomocności Zjazdu – stawiło się z niewielkim opóźnieniem 37 uprawnionych do głosowania członków Pasatu.

 Zebranie otworzył Prezes Zarządu OŻ PTTK „Pasat” – kol. Mariusz Sulewski witając przybyłych członków Klubu. Następnie ukonstytuowało się prezydium Zjazdu w składzie:

     – przewodniczący zebrania               Damian Skałecki

     – sekretarz zebrania                           Rafał Walkowiak

     – asesor                                              Mariusz Sulewski

Po zatwierdzeniu regulaminu i porządku obrad Zjazd przystąpił do obrad nad zmianami w statucie wymuszonymi przepisami stawy o stowarzyszeniach. Po dyskusji nad proponowanym projektem statutu zjazd głosami 36 uprawnionych zatwierdził nowy Statut Oddziału Żeglarskiego PTTK.

          Wybrano komisję wyborczą, która miała za zadanie zebranie kandydatów do nowych władz Pasatu. Zadanie to powierzono kol. Jarosławowi Zagdanowi i Ireneuszowi Walkowiakowi. W komisji uchwał i wniosków zasiedli kol. Eugeniusz Ostrowski i Agnieszka Przepierska.

Ustępujący prezes Mariusz Sulewski pokrótce przedstawił podsumowanie działalności klubu czterech ostatnich lat. Kol. Sulewski opowiadał jaką zmianę przeszedł OŻ PTTK Pasat w czasie 4 letniej kadencji. Poinformował, że Oddział ma największą flotę jachtów ze wszystkich klubów PTTK w Polce. Zostały przedstawione jednostki, które zostały wyremontowane. M. Sulewski poinformował o poczynionych zakupach jednostek t.j. Sasanka 620 z silnikiem 4hp, Venus z silnikiem 4hp, motorówka CapFerret 450 z silnikiem 45 hp. , oraz jednostki sprzedane, bądź przeznaczone do sprzedaży. Do spraw infrastruktury zostały poczynione inwestycje bądź naprawy t.j. wyremontowanie świetlicy na ul. Witebskiej, naprawa dachu nad kontenerami w Pieczyskach, naprawa podłogi i położenie paneli w bosmance, wybudowanie wiat oraz położenie kostki brukowej, remont pomostu drewnianego. Zostały przedstawione sprawy organizacyjne związane z koniecznością przedłużenia umowy dzierżawy w Pieczyskach.  Następnie zostały przedstawione finanse oraz zaległości dłużników wobec Oddziału.

Kol. Mariusz Sulewski podziękował całemu zarządowi za wkład w działalność Oddziału w mijającej kadencji. Wręczył najbardziej zasłużonym osobom, które wyróżniły się w działalności oddziału okolicznościowe statuetki. Osoby wyróżnione to:

Józef Gumienny,

Zenon Bielun,

Tadeusz Mrozek,

Tadeusz Furman,

Romuald Galor,

Agnieszka Przepierska,

Bogumił Smiegiel.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bolesław Krystowczyk, który przedstawił działalność komisji. Przewodniczący wyraził opinię, iż wyniki są prawidłowe, wydatki poniesione przez zarząd były w sposób uzasadniony i racjonalny. Podsumowując komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgodnie z ordynacją wyborczą każdy z członków ustępującego zarządu jednogłośnie otrzymał absolutorium.

          Po przerwie przewodniczący zapytał przewodniczącego komisji wyborczej czy komisja jest gotowa do przedstawienia propozycji kandydatur, co zostało potwierdzone. Komisja przedstawiła zgłoszone kandydatury:

– Do zarządu oddziału: Mariusz Sulewski, Jacek Laskowski, Marcin Łażewski, Eugeniusz Ostrowski, Damian Skałecki, Rafał Walkowiak, Jarosław Zagdan

– Do oddziałowej komisji rewizyjnej:, Agnieszka Kowalska-Bartnik, Tomasz Rzęski, Tomasz Senko, Ignacy Marzecki, Krzysztof Chroł.

– Na delegatów na sejmik KPOZŻ: Damian Skałecki, Mariusz Sulewski

– Na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK: Damian Skałecki, Mariusz Sulewski

           Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja skrutacyjna w składzie: kol. Andrzej Sikorski, Romuald Galor, Zenon Bielun.

Przystąpiono do głosowania przez wrzucanie głosów do urny pod nadzorem komisji skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania komisja zabrała się za liczenie głosów.

W trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskutowano nad dalszymi kierunkami działań Pasatu jako stowarzyszenia

 Przybyła komisja skrutacyjna, której przewodniczący ogłosił wyniki wyborów;

– Do Zarządu oddano 37 głosów , z których wszystkie były ważne:

                              Mariusz Sulewski                        głosów 36

                              Jacek Laskowski                        głosów 33

                              Marcin Łażewski                         głosów 35

                              Eugeniusz Ostrowski                  głosów 37

                              Damian Skałecki                         głosów 34

                              Rafał Walkowiak                         głosów 37

                              Jarosław Zagdan                        głosów 32

– Do oddziałowej komisji rewizyjnej oddano 37 ważnych głosów:

                              Krzysztof Chroł                           głosów 37

                              Agnieszka Kowalska-Bartnik       głosów 36              

                              Ignacy Marzecki                         głosów 37

                              Tomasz Rzęski                           głosów 34

                              Tomasz Senko                           głosów 35

– Delgatami na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali: Damian Skałecki 33 głosów i Mariusz Sulewski 36 głosów

– Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrany został Mariusz Sulewski, który otrzymał 28 głosów.

            Przewodniczący zebrania, zarządził udanie się wybranych składów władz oddziału do ukonstytuowania zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK pod nadzorem przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz kontynuowano dyskusję nad wnioskami zgłoszonymi komisji uchwał i wniosków jako kierunki dalszej działalności. Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków kol. Ostrowski poinformował że zgłoszono 4 wnioski. Uchwała zatwierdzająca protokół komisji uchwał i wniosków została zatwierdzona jednogłośnie.

            Głos zabrał wybrany prezes zarządu oddziału kol. Mariusz Sulewski, który podziękował zebranym w imieniu nowego zarządu, za okazane zaufanie, zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań aby działalność oddziału spełniła oczekiwania a zarazem prosił członków o wsparcie oddziału osobistym zaangażowaniem.

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zakończenie i podziękował zebranym za aktywność podczas obrad.

Obozy Żeglarskie 2019

3 sierpnia 2019 zakończyliśmy młodzieżowe obozy żeglarskie „Wakacje pod żaglami”.

Odbyły się dwa turnusy, podczas których wachty szkoleniowe zdobywały wiedzę i umiejętności do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, a wachty turystyczne doskonaliły swoje umiejętności pływając pod czujnym okiem kadry instruktorskiej po Zalewie Koronowskim. Łącznie w obu turnusach uczestniczyło 29 młodych adeptów żeglarstwa (15 – I turnus, 13 – II turnus). Oprócz nauki i wypoczynku podczas obozów odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji Wodnej, podczas którego uczestnicy dowiadywali się o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Komendantem obozów był kol. Krzysztof Laskowski, a kadrę instruktorską stanowili: Mariusz Sulewski, Rafał Walkowiak, Romuald Galor oraz Tomasz Rzęski. Egzaminy na patenty żeglarskie przeprowadzone przez Komisję Egzaminacyjną PZŻ jak co roku potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia. Świeżo upieczonym żeglarzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego żeglarskiego rozwoju i wielu udanych rejsów.

Chmury

Chmury są zbudowane z kropel wody lub kryształków lodu zawieszonych w powietrzu.

W zależności od budowy można podzielić je na:

    – pierzaste

    – kłębiaste 

    – warstwowe 

W zależności od wysokości na jakiej się znajdują można podzielić je na: 

    – chmury piętra wysokiego 8 – 18 km

    – chmury średnie 2 – 8 km

    – chmury niskie poniżej 2 km

   – chmury o budowie pionowej 0,5 – 6 km

Na podstawie obserwacji chmur można przewidywać zmiany pogody i występowanie innych zjawisk atmosferycznych.

Poniżej zestawiono najważniejsze rodzaje chmur 

 Nazwaopis zdjęcie 
 chmury wysokie
cirrus Chmury w kształcie delkatnych białych  włókien zbudowane wyłącznie z krzyształków lodu. Nieraz układają się w pasma, nie dają opadów. Odpowiadają za żółtą lub różową barwę nieba o zachodzie słońca
cirrocumulus  Cienka biała ławica drobnych chmur reozmieszczonych regularnie. Są na tyle cienkie, że nie zasłaniają słońca czy księżyca. Składają się głównie z kryształków lodu z możliwą domieszką kropel przechłodzonej wody. Nie dają opadów
 cirrostratus Mają postać przejrzystej białej zasłony o mglistym wyglądzie. Nie zasłaniają całkowicie słońca lub księżyca, ale powodują zjawisko „halo”. Zbudowane są głównie z kryształków lodu. Nie dają opadów. Podobnie jak cirrusy zmieniają barwę nieba o zachodzie słońca. Jeżeli nadchodzą po cirrusach mogą być oznaką zbliżania się frontu ciepłego
chmury średnie
altostratus  Szarawa, rozległa jednolita warstwa chmur przykrywająca całkowicie lub częściowo niebo.Niekiedy składa się z kilku warstw na różnych poziomach. Słońce może prześwitywać przez chmurę jak przez matowe szkło. Może dawać niezbyt intensywne opady deszczu lub śniegu o charakterze ciągłym. Składa się głównie z kropel wody i płatków śniegu
altocumulus Mają postać białych lub szarawych ławic chmur rzucających cienie. Stopień przenikania światła zależy od grubości tych chmur. Zbudowane są prawie wyłącznie z kropel wody, jedynie przy bardzo niskich temperaturach mogą zawierać kryształki lodu. Mogą dawać słabe przelotne opady.altocumulus.gif
 chmury niskie
nimbostratus Szara, ciemna rozmyta warstwa chmur, gruba – całkowicie przesłania Słońce. Składa się z kropel wody (w niskich temperaturach płatków śniegu). Podstawa nimbostratusa jest silnie postrzępiona i nieregularna. Daje intensywne opady deszczu lub śniegu o charakterze ciągłym.nimbostratus.gif
stratocumulus Szare lub białawe chmury, niekiedy łączące się w ławice złożone z zaokrąglonych brył. Częst układają się w pasy pomiędzy którymi widać czyste niebo. Może dawać słaby opad deszczu lub śniegu. Słońce widoczne tylko w przerwach pomiędzy chmurami.
stratocumulus.gif
 stratus Mglista, szara jednostajna warstwa (nieraz postrzępiona), której podstawa jest tak niska, że zasłania wierzchołki wzgórz i wysokie budowle. W zależności od grubości może być jasnoszara i prawie przezroczysta lub ciemna. Składa się na ogół z małych kropel wody. Daje opady mżawki
stratus.gif
 chmury o budowie pionowej
cumulus Oddzielne gęste chmury o wyraźnych kłębiastych zarysach. Niekiedy mogą być silnie wypiętrzone. Często układają się w szeregi równolegle do wiatru. Chmury składają się z kropelek wody, a w wyższych partiach kryształków lodu. Silnie wypiętrzone cumulusy mogą dawać dość intensywne ale przelotne opady deszczu lub śniegu
cumulus.gif
cumulonimbus Potężna i bardzo niebezpieczna chmura w kształcie góry lub wieży, górna część rozpościera się w kształcie charakterystycznego kowadła. Z chmurami tymi związane są silne szkwały, ulewne opady deszczu, śnieżyce i gradobicia. Towarzyszą im wyładowania atmosferyczne. Często występują podczas przechodzenia frontu chłodnego.cumulonimbus.gif