Zjazd Oddziału 25.02.2024

25 lutego 2024 roku w sali Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PBŚ odbył się Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT podsumowujący czteroletnią kadencję władz 2020-2024. Uprawnionych do udziału w Zjeździe było 85 członków naszego stowarzyszenia. Na Zjazd przybyło 51 uczestników.

 Zebranie otworzył Prezes Zarządu OŻ PTTK „Pasat” – kol. Mariusz Sulewski witając przybyłych członków Klubu. Następnie ukonstytuowało się prezydium Zjazdu w składzie:

     – Przewodniczący zebrania               Mariusz Sulewski

     – Sekretarz zebrania                           Marcin Łażewski

     – członek Prezydium                           Eugeniusz Ostrowski

Po zatwierdzeniu regulaminu i porządku obrad Zjazd przystąpił do wybrania komisji wyborczej, która miała za zadanie zebranie kandydatów do nowych władz Pasatu. Zadanie to powierzono kol. Agnieszce Breitenbach i Ignacemu Marzeckiemu. W komisji uchwał i wniosków zasiedli kol.  Agnieszka Reiwer-Przepierska i Romuald Galor.

Ustępujący prezes Mariusz Sulewski pokrótce przedstawił podsumowanie działalności klubu czterech ostatnich lat. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w kończącej się kadencji. Przedstawił zrealizowane zamierzenia dotyczące infrastruktury portowej i należących do Oddziału jednostek pływających, działalności statutowej (organizacja regat, szkoleń, imprez żeglarskich). Poinformował Zjazd o podpisaniu w 2022 roku strategicznej umowy na 10-letnią dzierżawę terenu portu w Pieczyskach. Przedstawił również dane statystyczne dotyczące stanu majątku OŻ PTTK PASAT w ciągu ostatnich 4 lat oraz ściągalności opłat tytułem składek oraz usług świadczonych przez Oddział. Podał statystyki dotyczące ilości członków oraz wspomniał członków, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wachtę: kol. Bogdana Iwanowa, Jana Kurasa, Bogdana Matuszewskiego oraz Marka Czerwińskiego. Uczestnicy zjazdu uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy. Prezes wymienił również nagrody, jakie otrzymał Oddział – Spinakera KPOZŻ oraz Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Podczas wystąpienia Prezes zwrócił uwagę na trudności, jakie wystąpiły w działalności z powodu pandemii Covid-19 oraz wysokiej inflacji, a także wymienił istotne inwestycje, które powinny być realizowane w nadchodzącej kadencji, jak wymiana pomostów pływających czy remonty sanitariatów.

Kol. Mariusz Sulewski podziękował zarządowi oraz członkom za wkład w działalność Oddziału w mijającej kadencji. Wręczył najbardziej zasłużonym osobom, które wyróżniły się w działalności Oddziału okolicznościowe dyplomy i książki o tematyce żeglarskiej. Osoby wyróżnione to:

Zenon Bielun,

Tadeusz Mrozek,

Henryk Czaplicki

Romuald Galor,

Agnieszka Kowalska,

Bogumił Smiegiel.

Następnie głos zabrała Prezes Komisji Rewizyjnej kol. Agnieszka Kowalska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji. Przewodnicząca wyraziła opinię, iż wyniki są prawidłowe, wydatki poniesione przez zarząd były w sposób uzasadniony i racjonalny. Podsumowując komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W wyniku głosowania 6 z 7 członków ustępującego Zarządu otrzymało absolutorium.

         Ogłoszono przerwę na zgłaszanie kandydatów do władz Oddziału na kadencję 2024-2028. Po przerwie zamknięto listy kandydatów i wybrano komisję skrutacyjną w składzie: kol. Ireneusz Walkowiak, Beata Dopierała oraz Józef Gumienny, która sprawnie przeprowadziła procedury wyborcze zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK oraz Statutem.

Bezpośrednio po zakończeniu głosowania dyskutowano nad projektem uchwały Zjazdu zmieniającej zasady opłacania składek członkowskich. Przewodniczący omówił projekt uchwały przygotowany przez ustępujący Zarząd. Uchwała została przyjęta.

W trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskutowano nad dalszymi kierunkami działań Pasatu jako stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 8 złożonych wniosków, z których część miała formę pytań o aktualne aspekty działalności. Odpowiedzi na te pytania udzielał Przewodniczący Zjazdu. Pozostałe wnioski dotyczyły kierunku inwestycji w przystań w Pieczyskach oraz rozwiązań organizacyjnych i po krótkich prezentacjach przez wnioskodawców i merytorycznych dyskusjach zostały przyjęte w głosowaniu jako zalecane kierunki działań dla władz Oddziału w nowej kadencji.

 Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów, po czym odbyły się zebrania konstytuujące nowo wybrany Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału.

Władze ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Oddziału:

Prezes Zarządu Mariusz SULEWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Eugeniusz OSTROWSKI
Wiceprezes Zarządu ds. technicznych Zenon BIELUN
Sekretarz Agnieszka KOWALSKA
Skarbnik Marcin ŁAŻEWSKI
Członek Zarządu Jacek LASKOWSKI
Członek Zarządu Michał GÓRKO

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Prezes KRO Krzysztof CHROŁ
Wiceprezes KRO Hanna GĄSIEWSKA
Sekretarz Tomasz RZĘSKI
Członek KRO Dariusz KOZŁOWSKI
Członek KRO Ignacy MARZECKI

 

– Delgatami na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali: Eugeniusz Ostrowski i Mariusz Sulewski

– Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrany został Mariusz Sulewski

           Głos zabrał wybrany Prezes Zarządu Oddziału kol. Mariusz Sulewski, który podziękował zebranym w imieniu nowego zarządu, za udział w obradach i okazane zaufanie, zobowiązał się do dołożenia starań aby działalność oddziału spełniła oczekiwania a zarazem prosił członków o wsparcie oddziału osobistą aktywnością. Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zakończenie i podziękował zebranym za aktywność podczas obrad.

Similar Posts

Dodaj komentarz