Zjazd Oddziału 2020

19 tycznia 2020 roku w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul.. Gdańskiej 5 odbył się Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT podsumowujący czteroletnią kadencję władz. Uprawnionych do udziału w Zjeździe było 67 członków naszego stowarzyszenia. Kol. Marcin Łażewski w imieniu komisji mandatowej poinformował że osiągnięte zostało kworum dla prawomocności Zjazdu – stawiło się z niewielkim opóźnieniem 37 uprawnionych do głosowania członków Pasatu.

 Zebranie otworzył Prezes Zarządu OŻ PTTK „Pasat” – kol. Mariusz Sulewski witając przybyłych członków Klubu. Następnie ukonstytuowało się prezydium Zjazdu w składzie:

     – przewodniczący zebrania               Damian Skałecki

     – sekretarz zebrania                           Rafał Walkowiak

     – asesor                                              Mariusz Sulewski

Po zatwierdzeniu regulaminu i porządku obrad Zjazd przystąpił do obrad nad zmianami w statucie wymuszonymi przepisami stawy o stowarzyszeniach. Po dyskusji nad proponowanym projektem statutu zjazd głosami 36 uprawnionych zatwierdził nowy Statut Oddziału Żeglarskiego PTTK.

          Wybrano komisję wyborczą, która miała za zadanie zebranie kandydatów do nowych władz Pasatu. Zadanie to powierzono kol. Jarosławowi Zagdanowi i Ireneuszowi Walkowiakowi. W komisji uchwał i wniosków zasiedli kol. Eugeniusz Ostrowski i Agnieszka Przepierska.

Ustępujący prezes Mariusz Sulewski pokrótce przedstawił podsumowanie działalności klubu czterech ostatnich lat. Kol. Sulewski opowiadał jaką zmianę przeszedł OŻ PTTK Pasat w czasie 4 letniej kadencji. Poinformował, że Oddział ma największą flotę jachtów ze wszystkich klubów PTTK w Polce. Zostały przedstawione jednostki, które zostały wyremontowane. M. Sulewski poinformował o poczynionych zakupach jednostek t.j. Sasanka 620 z silnikiem 4hp, Venus z silnikiem 4hp, motorówka CapFerret 450 z silnikiem 45 hp. , oraz jednostki sprzedane, bądź przeznaczone do sprzedaży. Do spraw infrastruktury zostały poczynione inwestycje bądź naprawy t.j. wyremontowanie świetlicy na ul. Witebskiej, naprawa dachu nad kontenerami w Pieczyskach, naprawa podłogi i położenie paneli w bosmance, wybudowanie wiat oraz położenie kostki brukowej, remont pomostu drewnianego. Zostały przedstawione sprawy organizacyjne związane z koniecznością przedłużenia umowy dzierżawy w Pieczyskach.  Następnie zostały przedstawione finanse oraz zaległości dłużników wobec Oddziału.

Kol. Mariusz Sulewski podziękował całemu zarządowi za wkład w działalność Oddziału w mijającej kadencji. Wręczył najbardziej zasłużonym osobom, które wyróżniły się w działalności oddziału okolicznościowe statuetki. Osoby wyróżnione to:

Józef Gumienny,

Zenon Bielun,

Tadeusz Mrozek,

Tadeusz Furman,

Romuald Galor,

Agnieszka Przepierska,

Bogumił Smiegiel.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bolesław Krystowczyk, który przedstawił działalność komisji. Przewodniczący wyraził opinię, iż wyniki są prawidłowe, wydatki poniesione przez zarząd były w sposób uzasadniony i racjonalny. Podsumowując komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgodnie z ordynacją wyborczą każdy z członków ustępującego zarządu jednogłośnie otrzymał absolutorium.

          Po przerwie przewodniczący zapytał przewodniczącego komisji wyborczej czy komisja jest gotowa do przedstawienia propozycji kandydatur, co zostało potwierdzone. Komisja przedstawiła zgłoszone kandydatury:

– Do zarządu oddziału: Mariusz Sulewski, Jacek Laskowski, Marcin Łażewski, Eugeniusz Ostrowski, Damian Skałecki, Rafał Walkowiak, Jarosław Zagdan

– Do oddziałowej komisji rewizyjnej:, Agnieszka Kowalska-Bartnik, Tomasz Rzęski, Tomasz Senko, Ignacy Marzecki, Krzysztof Chroł.

– Na delegatów na sejmik KPOZŻ: Damian Skałecki, Mariusz Sulewski

– Na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK: Damian Skałecki, Mariusz Sulewski

           Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja skrutacyjna w składzie: kol. Andrzej Sikorski, Romuald Galor, Zenon Bielun.

Przystąpiono do głosowania przez wrzucanie głosów do urny pod nadzorem komisji skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania komisja zabrała się za liczenie głosów.

W trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskutowano nad dalszymi kierunkami działań Pasatu jako stowarzyszenia

 Przybyła komisja skrutacyjna, której przewodniczący ogłosił wyniki wyborów;

– Do Zarządu oddano 37 głosów , z których wszystkie były ważne:

                              Mariusz Sulewski                        głosów 36

                              Jacek Laskowski                        głosów 33

                              Marcin Łażewski                         głosów 35

                              Eugeniusz Ostrowski                  głosów 37

                              Damian Skałecki                         głosów 34

                              Rafał Walkowiak                         głosów 37

                              Jarosław Zagdan                        głosów 32

– Do oddziałowej komisji rewizyjnej oddano 37 ważnych głosów:

                              Krzysztof Chroł                           głosów 37

                              Agnieszka Kowalska-Bartnik       głosów 36              

                              Ignacy Marzecki                         głosów 37

                              Tomasz Rzęski                           głosów 34

                              Tomasz Senko                           głosów 35

– Delgatami na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali: Damian Skałecki 33 głosów i Mariusz Sulewski 36 głosów

– Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrany został Mariusz Sulewski, który otrzymał 28 głosów.

            Przewodniczący zebrania, zarządził udanie się wybranych składów władz oddziału do ukonstytuowania zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK pod nadzorem przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz kontynuowano dyskusję nad wnioskami zgłoszonymi komisji uchwał i wniosków jako kierunki dalszej działalności. Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków kol. Ostrowski poinformował że zgłoszono 4 wnioski. Uchwała zatwierdzająca protokół komisji uchwał i wniosków została zatwierdzona jednogłośnie.

            Głos zabrał wybrany prezes zarządu oddziału kol. Mariusz Sulewski, który podziękował zebranym w imieniu nowego zarządu, za okazane zaufanie, zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań aby działalność oddziału spełniła oczekiwania a zarazem prosił członków o wsparcie oddziału osobistym zaangażowaniem.

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zakończenie i podziękował zebranym za aktywność podczas obrad.

Similar Posts

Dodaj komentarz