Zjazd Oddziału 2016

29 stycznia 2016 roku w Sali MWiK przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy o godzinie 17.30 odbył się zwyczajny Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK PASAT. Celem Zjazdu było podsumowanie pierwszej kadencji działalności Pasatu w nowej formie – Oddziału PTTK oraz wybór władz na nową kadencję 2016-2020.

Zebranie otworzył prezes zarządu OŻ PTTK „Pasat” – kol. Zdzisław Skorupski witając przybyłych członków Klubu. Następnie uczczono pamięć osób, które odeszły Na Wieczną Wachtę.

Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący zebrania – Mariusz Sulewski, sekretarz zebrania – Marcin Łażewski, asesor – Zdzisław Skorupski

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący prezydium kol. Mariusz Sulewski. Następnie przewodniczący polecił prezydium ustalenie wg listy obecności sprawy prawomocności Zebrania dla celu w jakim zostało zwołane. Statutowy wymóg prawomocności zebrania, to obecność większości bezwzględnej wynoszącej min. 30 członków klubu. Po zapoznaniu się z listą obecności sekretarz zebrania stwierdził, iż na odnotowanych 59 członków do głosowania klubu, podpisy złożyło 39 członków na godz. 17.40. Po stwierdzenia tego faktu przewodniczący zebrania poinformował jego uczestników o prawomocności obrad. 

Uczestnicy Zjazdu jednogłośnie zatwierdzili przedstawiony w zawiadomieniach porządek obrad i regulamin Zjazdu. Protokolantami zebrania zostali wybrani kol. Kinga Pilarska i Rafał Walkowiak. Do Komisji Wyborczej jednogłośnie wybrani zostali kol. Tadeusz Furman, Krzysztof Laskowski i Jarosław Zagdan. Przewodniczący poinformował zebranych, aby dla zgłoszenia komisji wyborczej kandydatur do władz oraz na delegatów wykorzystać pierwszą przerwę w obradach. Komisję uchwał i wniosków wybrano jednogłośnie w składzie: kol. Eugeniusz Ostrowski,  Ireneusz Walkowiak  i  Agnieszka Przepierska.

Kolejnym punkten zebrania była przemowa ustępującego Prezesa Zdzisława Skorupskiego, który pokrótce przedstawił historię czterech ostatnich lat działania klubu. Kol. Skorupski opowiadał jaką zmianę przeszedł Pasat w czasie 4 letniej kadencji. Głównym wyczynem było przekształcenie klubu w samodzielny oddział posiadający osobowość prawną, zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej. Procedura rejestracji i założenia działalności gospodarczej wymagała załatwienia wielu spraw w określonym porządku i terminach. Następnie zostały przedstawione finanse oraz zaległości dłużników wobec Oddziału. Zostały przedstawione zasadnicze inwestycje oraz pozytywne aspekty działania klubu. Na koniec przemówienia Prezes Skorupski podziękował wszystkim aktywnie działającym członkom oraz wyraził chęć niesienia pomocy i dzieleniem się doświadczeniem nowemu zarządowi, który zostanie wybrany.

Podsumowując przemówienie kol. Skorupski wręczył najbardziej zasłużonym osobom, które przyczyniły się działalności oddziału drobne upominki. Osoby wyróżnione to:

Józef Gumienny,

Romuald Galor,

Eugeniusz Ostrowski,

Bogdan Iwanow,

Tadeusz Mrozek,

Jan Kuras,

Jolanta Śmiegiel,

Agnieszka Przepierska,

Bożena Mrozek.

Szczególne wyróżnienie zostało przekazane dla kol. Tadeusza Furmana.

W czasie wręczenia wyróżnień dotarł kol. Jerzy Gerszewski, powodując tym zwiększenie do 40 osób uprawnionych do głosowania.

Następnie głos otrzymał kol. Edward Kozanowski, który podziękował Prezesowi Zdzisławowi Skorupskiemu za przedstawianie sprawozdania oraz działania na rzecz klubu. Następnie ukłony zostały skierowane do Tadeusza Mrozka oraz Zarządu Klubu za rozwijanie oddziału oraz poprawę struktur finansowych oraz rozpoznawalność oddziału. Przedstawił również wielkie znaczenie działalności społecznej, oraz organizowanie imprez na skalę rozpoznawalną w całej Polsce.

Następnie głos otrzymał przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Andrzej Strzyżowski, który przedstawił działalność komisji. Przewodniczący wyraził opinię, iż wyniki są prawidłowe, wydatki poniesione przez zarząd były w sposób uzasadniony i racjonalny. Podsumowując komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zgodnie z ordynacją wyborczą i przeprowadzonym głosowaniem wszyscy członkowie ustępującego zarządu otrzymali absolutorium. N

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały ustalającej ilość członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału. Przewodniczący zgłosił również konieczność zajęcia przez zebranie stanowiska, czy nowy oddział będzie posiadał sąd koleżeński, gdyż zgodnie ze statutem PTTK jest to sprawa fakultatywna do decyzji Walnego Zebrania członków. Po dyskusji zgodnie z wolą zjazdu zarząd będzie liczył 7 osobowy skład zarządu. Przewodniczący zaproponował 5 osób do komisji rewizyjnej i taką ilość 40 głosami przyjęto do tekstu uchwały. Po krótkiej dyskusyjnej wymianie poglądów uznano, że w aktualnej  kadencji oddziału, sąd koleżeński jest zbędny i jednogłośnie zagłosowano za niepowoływaniem sądu koleżeńskiego.

Przewodniczący otworzył dyskusję na temat powoływanego oddziału i jego działalności proponując ogłoszenie przerwy w obradach i apelując, by wykorzystać ją na zgłaszanie do komisji wyborczej kandydatur do władz oddziału.

          Po przerwie przewodniczący zapytał przewodniczącego komisji wyborczej czy komisja jest gotowa do przedstawienia propozycji kandydatur, co zostało potwierdzone. Komisja przedstawiła zgłoszone kandydatury:

           Po przerwie wybrano komisję skrutacyjną w składzie: kol. Józef Gumienny, Romuald Galor, Zenon Bielun.

Przystąpiono do głosowania przez wrzucanie głosów do urny pod nadzorem komisji skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania komisja udała się na liczenie głosów.

W międzyczasie dyskutowano nad zgłoszonymi wnioskami dotyczącymi kierunków dalszej działalności Oddziału. Przystąpiono do dyskusji nad zgłoszonymi wnioskami. Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków kol. Ostrowski poinformował że zgłoszono 4 wnioski.

          Komisja skrutacyjna po policzeniu głosów oznajmiła, że: 

– Delgatami na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali: Damian Skałecki 35 głosów i Mariusz Sulewski 37 głosów

– Delegatem na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrany został Mariusz Sulewski głosów 24.

 Komisja ogłosiła również wybrane składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2020.  Przewodniczący zebrania zarządził udanie się wybranych składów władz oddziału do ukonstytuowania zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK pod nadzorem przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

          Przewodniczący komisji skrutacyjnej kol. Józef Gumienny poinformował o ukonstytuowaniu się Zarządu Oddziału Żeglarskiego PTTK „Pasat” w składzie:

 1. Mariusz Sulewski                                   prezes zarządu
 2. Eugeniusz Ostrowski                            wiceprezes ds. ekonomicznych
 3. Jacek Laskowski                                     wiceprezes ds. technicznych
 4. Rafał Walkowiak                                     sekretarz
 5. Marcin Łażewski                                     skarbnik
 6. Damian Skałecki                                     członek zarządu
 7. Jarosław Zagdan                                    członek zarządu

oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału w składzie:

 1. Tadeusz Furman                             prezes komisji
 2. Bolesław Krystowczyk                     wiceprezes komisji
 3. Tomasz Rzęski                                sekretarz komisji
 4. Andrzej Strzyżowski                         członek komisji
 5. Andrzej Wiatrowski                          członek komisji

   

            Głos zabrał wybrany prezes zarządu oddziału kol. Mariusz Sulewski, który podziękował zebranym w imieniu nowego zarządu, za okazane zaufanie, zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań aby działalność oddziału spełniła oczekiwania a zarazem prosił członków o wsparcie oddziału osobistym zaangażowaniem.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę zatwierdzającą protokół komisji uchwał i wniosków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 37 głosami za.        

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zebrania ogłosił jego zakończenie i podziękował zebranym za aktywność podczas obrad.

Similar Posts

Dodaj komentarz