Walne Zebranie Klubu 2009

W dniu 08.01.2009r. w Klubie POW Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Wojskowego Klubu Żeglarskiego „Pasat”. Zebranie miało na celu podsumowanie działalności KLubu w mijającej kadencji, określenie dalszych kierunków działalności i wybór nowych Władz Klubu na kadencję 2009 – 2012. W zebraniu wzięło udział 44 uprawnionych do głosowania członków WKŻ Pasat.

   Przewodniczącym walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego wybrano na wniosek Komandora WKŻ Pasat Andrzeja Krupskiego Prezesa Oddziału PTTK przy Klubie POW Edwarda Kozanowskiego. Przewodniczący uroczyście powitał przybyłych członków Klubu otwierając zebranie i po zatwierdzeniu spraw regulaminowych poprosił Komandora Andrzeja Krupskiego o przedstawienie podsumowania działalności Klubu.

    Komandor WKŻ Pasat wręczył wyróżnienia i nagrody członkom klubu. Osoby wyróżnione to:

Ireneusz Walkowiak (za udział w organizacji konkursu plastycznego)        

Bogusław i  Jolanta Śmiegiel (za prace na rzecz klubu)        

Mariusz Sulewski oraz Marcin Łażewski (za prowadzenie strony internetowej WKŻ „Pasat”)  

    Komandor ogłosił, że w poczet klubu Uchwałą Zarządu przyjęto Kol. Damiana Skałeckiego oraz przekazał legitymacje PTTK członkom klubu: Mieczysławowi Bartnikowi, Adriannie Czajkowskiej, Darii Dorożyńskiej, Bogusławowi Śmiegielowi, Grzegorzowi Ciesielskiemu i Piotrowi Żmudzińskiemu.

    Następnie Komandor przeszedł do punktu Sprawozdania z działalności WKŻ „Pasat” w latach 2005-2008, w którym przedstawił zrealizowane zadania. W zakresie infrastruktury zrealizowano wiele prac, z których najważniejsze to:

– naprawa pomostu metalowego w Pieczyskach
– założenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bdyujściu i wyposażenie sanitariatów, – zainstalowanie oświetlenia na nabrzeżu w Brdyujściu, – zmodernizowanie pomieszczenia w hangarze, wstawienie drzwi balkonowych, 3 okien w świetlicy, 1 w biurze i 2 do innych pomieszczeń,

– zakupienie jachtu typu Nash 20,

– zakupienie 7 kpl żagli,

– likwidacja 3 Starów, przetransportowanie świetlicy z ulicy Witebskiej do Pieczysk

– instalacja 4 słupów oświetleniowych w Pieczyskach,

– instalacja monitoringu na przystani w Pieczyskach,

– całkowite ogrodzenie terenu w Pieczyskach,

– wycinka drzew na ul. Witebskiej.

    W zakresie działalności szkoleniowej wyszkolono ok. 350 osób na kursach i obozach  żeglarskich. Jakość szkoleń prowadzonych przez Pasat jest wysoko oceniana przez władze Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Organizacja szkoleń i obozów to zasługa przede wszystkim: Krzysztofa Laskowskiego, Janusza Cichańskiego i Mariusza Sulewskiego.

    W stały kalendarz imprez klubu wpisano corocznie organizowane regaty i zawody żeglarskie, które wspierały osoby: Agnieszka Przepierska, Renata Laskowska, Irena Biernacka, Edward Kozanowski i inni a także rejsy, niejednokrotnie nagłaśniane przez media. Nagrody i puchary fundowane były głównie przez Wojewodę. Tradycyjnie też corocznie organizowany jest Bal Żeglarza.

  Członkowie i sympatycy klubu mogli spotykać się co niedzielę „przy kawie” na przystani w Brdyujściu. Dużym zainteresowaniem cieszy się również strona internetowa WKŻ „Pasat”, na której odnotowano 134 tys. odwiedzin.

    Na koniec Komandor złożył serdeczne podziękowania Bosmanowi Piotrowi Lawerowi w uznaniu jego zasług na rzecz klubu i za wytężoną pracę.

  W dalszej części zebrania Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Andrzejowi Strzyżowskiemu, który przedstawił sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz pozytywnie ocenił całokształt działalności Klubu w mijającej kadencji.Przedstawił także zauważone niedociągnięcia, których usunięcie przedstawił jako wniosek do uchwały programowej na najbliższe 4 lata.  Komisja nie stwierdziła działań marnotrawnych. Przewodniczący podziękował Zarządowi za działalność, a wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

     Walne Zebranie Członków WKŻ Pasat w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 

    W dalszej części zebrania głos zabrała Przewodnicząca Komisji Wyborczej Adrianna Czajkowska przedstawiła zasady wyborów:          – do Zarządu Klubu – 7 osób          – do Komisji Rewizyjnej – 3 osoby          – na Delegatów na Walny Zjazd O/PTTK przy Klubie POW  7 osób          – na Sejmik Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – 2 osoby.  

    Rozpoczęto przyjmowanie kandydatur 

    W tym miejscu Przewodniczący zebrania zwrócił się do zgromadzonych o rozpoczęcie dyskusji i zgłaszanie wniosków dotyczących przyszłych zamierzeń Klubu.

   Zwrócono uwagę na fakt, że na 70 członków, niewielka ilość z nich rzeczywiście się udziela na rzecz Klubu. Jako wniosek zgłoszono konieczność egzekwowania dodatkowych opłat od członków Klubu nie wywiązujących się z obowiązku pracy na rzecz WKŻ Pasat.

    W dalszej części dyskusji głos zabrał Prezes Oddziału PTTK Edward Kozanowski, zwracając uwagę na fakt, że WKŻ „Pasat” jest jedynym klubem PTTK w woj. kujawsko-pomorskim mającym swój sprzęt klubowy i poszerzającym stale swoją bazę oraz kadrę np. w kursach na instruktorów ISSA (przeszkolono 7 osób), kursach na instruktorów rekreacji ruchowej (przeszkolono 8 osób). Położył szczególny nacisk na szkolenia młodych członków, którzy kiedyś przejmą obowiązki oraz złożył podziękowania Bosmanowi za wykonaną pracę i Mariuszowi Sulewskiemu za prowadzenie strony internetowej WKŻ „Pasat”. Złożył również wniosek aby w Uchwale znalazły się następujące kwestie: – próba przejęcia 5 jachtów ze zlikwidowanego warszawskiego klubu żeglarskiego (4 Oriony i Omega), – próba dotarcia do młodzieży i szkolenie „następców” – propozycje realizacji zadań w nowej kadencji: pływający pomost na ulicy Witebskiej, założenie kładki pomiędzy pomostami w Pieczyskach, – kontynuacja rejsów, które stały się ikoną klubu.  

    Wśród innych ważniejszych wniosków należy wymienić:          

– naprawę ostatniego odcinka drogi wjazdowej na przystań w Pieczyskach,         

– wniosek dla przyszłego Zarządu o przedstawienie Planu finansowego na 2009 rok         

– o zakup sprzętu, który jest niezbędny dla ratownictwa klubowego         

– o powiększenie Mariny w Pieczyskach          

– zakup rzutnika  multimedialnego do celów szkoleniowych

 – zakup silnika do łodzi ratowniczej

– wypracowanie nowej formy współpracy z YKMW Kotwica   

  Wszystkie wnioski zostały uwzględnone w Uchwale programowej, którą odczytał Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wiesław Fiutowski. 

    Uchwałę ze wszystkimi poprawkami jednogłośnie przyjęto w głosowaniu jawnym.

    Następnie przedstawiono kandydatów do Władz Klubu i na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK i KPOZŻ. Uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym dokonali wyboru nowych władz i reprezentantów.

Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Karolewski przedstawił wyniki wyborów:

Do Zarządu WKŻ Pasat weszli: 

M. Sulewski         37 głosów

A. Przepierska    35 głosów

A. Krupski            35 głosów

K. Laskowski      35 głosów 

Z. Skorupski        35 głosów

T. Mrozek             31 głosów

J. Cichański        21 głosów (31 w drugiej turze) 

do Komisji Rewizyjnej weszli:

G. Ciesielski       40 głosów

W. Fiutowski      36 głosów

M. Bartnik           28 głosów (w drugiej turze)
Delegatami na Zjazd Oddziału zostali:

E. Kozanowski  29 głosów

A. Krupski           27 głosówZ. Skorupski       27 głosów

K. Laskowski     26 głosów

M. Sulewski        21 głosów

W. Fiutowski      15 głosów

Delegatami na Sejmik KPOZŻ zostali:

Edward Kozanowski

Andrzej Krupski

Nowo wybrany Zarząd udał się na pierwsze zebranie pod przewodnictwem Prezesa Oddziału PTTK. Nastąpiło ukonstytuowanie  wybranego Zarządu Klubu. W tajnym głosowaniu Prezesem WKŻ Pasat wybrany został Andrzej Krupski.

Po krótkiej naradzie ustalono ostateczny skład Zarządu WKŻ „Pasat” na nową kadencję:

Andrzej Krupski             – Prezes – Komandor

Zdzisław Skorupski       – V-ce prezes ds. technicznych

Krzysztof Laskowski    – V-ce prezes ds. szkolenia

Mariusz Sulewski           – Sekretarz

Tadeusz Mrozek             – Skarbnik

Agnieszka Przepierska – Członek Zarządu ds. sportu i rekreacji

Janusz Cichański           – Członek Zarządu ds. finansowych

Nowo wybrany Komandor podziękował wszystkim przybyłym Członkom Klubu za udział w Zebraniu. 

Similar Posts

Dodaj komentarz